Ydelser og takster

Ydelser

  • Psykoterapi til voksne, unge og børn

  • Legeterapi

  • Forældrerådgivning

  • Familieterapi

  • Supervision

Takster

Jeg er ikke tilknyttet sygesikringen, så der er desværre ikke mulighed for behandling med lægehenvisning. Der kan til gengæld være mulighed for henvisning gennem din eller din arbejdsgivers sundhedsforsikring. 

Du kan desuden muligvis få tilskud, hvis du er medlem af sygeforsikring Danmark, hvilket jeg indberetter efter aftale. Se kategorier for tilskud her https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/psykologhjaelp/henvisningsaarsager

Terapi eller rådgivning: 950 kr for session på ca. 60 minutter.

Studerende selvbetalere (over 18 år): 700 kr for session på ca. 60 minutter.

Legeterapi: 950 kr for session på ca. 60 minutter.

Forsamtale til fx manualbaseret angstbehandlingsforløb for børn og unge:

1200 kr for 90 minutters samtale. Her vil det blive vurderet hvilken problemstilling, der primært er tale om og hvilken type behandlingsforløb, der kan tilbydes. 

Cool Kids (6-12 år) og Chilled (13-17 år) angstbehandlingsforløb til børn og unge: 900 kr pr. session kr for et individuelt forløb (inklusiv arbejdshæfter). Forløbet strækker sig over 10-15 uger med en ugentlig session af en times varighed med både børn og forældre (for unge dog med mulighed for flere individuelle end fælles sessioner i forløbet, hvilket aftales undervejs).

Cool Little Kids: Manualbaseret rådgivningsforløb til forældre til børn 0-6 år der udviser ængstelig adfærd eller tilbageholdenhed. Seks session i alt. 900 kr. pr. session inklusive arbejdshæfte. 

Familieterapi: 1200 kr for en session på 90 minutter.

Supervision: 950 kr. pr. time.  Kontakt mig for tilbud ved fx 2 personer i supervision til autorisation.

Oplæg, foredrag, undervisning eller workshop: Kontakt mig for et tilbud (afhænger af tidspunkt, antal personer mv). Det kan være indefor emner såsom tilknytning, børn og medier, kreativitet, stress, angst, ensomhed m.m. 

Afbud

Afbud skal ske senest dagen før inden kl. 16, pr. telefon (læg gerne en besked), mail eller sms. Ved senere afbud eller ved udeblivelse, opkræves

Afbudstakst på 800 kr. Studerende 350 kr. 

Dette er også tilfældet, hvis du får forløbet dækket af din sundhedsforsikring.

Betaling

Betaling kan ske via mobilepay, kontant eller ved bankoverførsel.


Rammer og retningslinjer

Tavshedspligt, skærpet underretningspligt og journalpligt

Som autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykolog Forening arbejder jeg på baggrund af ”De Etiske Retningslinjer for psykologer i Norden”. Jeg er ligeledes underlagt Psykologloven.

Jeg har som psykolog tavshedspligt. Det betyder, at du kan forvente diskretion, da tavshedspligten er en forudsætning for, at du som klient kan føle dig tryg. Diskretionen betyder også, at hvis vi mødes i andre sammenhænge udenfor terapirummet, vil jeg afvente om du hilser på, for ikke at tilkendegive et kendskab til dig, hvis ikke du selv ønsker at det i situationen bliver tydeligt.

Som psykolog er jeg også underlagt skærpet underretningspligt, og der kan derfor i sjældne tilfælde opstå situationer, hvor jeg er nødsaget til at bryde min tavshedspligt. Det kan være situationer, hvor en klient er til fare for sig selv eller andre, eller tilfælde hvor en klient beskriver konkrete planer om at begå alvorlig kriminalitet. Derudover har jeg skærpet pligt til at underrette kommunen, såfremt jeg får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vold, overgreb eller anden form for omsorgssvigt. I nogle tilfælde kan jeg vurdere, at der ikke er tilstrækkelige ressourcer i familien og jeg ikke vil kunne tilbyde tilstrækkelig behandling der kan matche behandlingsbehovet, hvorved vi sammen kan foretage underretning til kommunen for at få iværksat den nødvendige støtte til barn og familie.

Når jeg har børn og unge under 18 år i behandling, skal forældrene forinden give samtykke til behandling. Er forældrene skilt eller ikke-samboende, men har fælles forældremyndighed, skal begge forældre give samtykke. Er du mellem 15 og 18 år, kan du ifølge sundhedslovens § 17 selv henvende dig til hospital, læge og aut. psykolog og give informeret samtykke til behandling. Forældremyndighedens indehaver skal da generelt have information og inddrages i din sag, men det fremgår også af sundhedslovens regler, at psykologen ud fra tungtvejende hensyn til den unge kan undlade at informere forældremyndighedens indehaver. Der er der tale om en afvejning mellem den unges selvbestemmelsesret og i forhold til forældres omsorgspligt.

Som psykolog har jeg lovmæssigt pligt til at føre ordnede journaler. Til dette har jeg brug for grundlæggende oplysninger fra dig, som opbevares efter datalovens bestemmelser i et sikret journalsystem. Jeg kan ved anmodning fremvise databehandleraftale i klinikken.

Skulle du være henvist gennem privat sundhedsforsikring eller andre, har disse aktører ikke adgang til oplysninger, som du deler i terapien, medmindre du giver samtykke til at dele disse oplysninger, fx ved ansøgning om yderligere timer til samtaler.

Du kan ved anmodning få aktindsigt i egen eller dit barns journal. Statusudtalelser og henvisninger kan på anmodning udfærdiges og tilkøbes, idet de som udgangspunkt ikke er en del af den almindelige journal, da tidsforbruget på disse må afregnes separat.

Da det er en personfølsom oplysning at gå til psykolog, vil du ikke modtage mails eller sms’er fra mig med titel.